โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

เปิดอ่าน : 1088 ครั้ง

COUNTDOWN IN TAIWAN

รหัสทัวร์ : TG043-ZGTPE

โปรแกรมนี้หมดพีเรียดเดินทางแล้ว หากสนใจโปรแกรม กรุณาติดต่อพนักงาน หรือเลือกดูโปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกันแทน
ไปเคาท์ดาวน์ที่ไต้หวันกันเถอะ / บินหรู อยู่ดี พัก 5 ดาว / แช่น้ำแร่ส่วนตัวในพัก 1 คืน / ตึกไทเป 101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค / ตลาดซีเหมินติง / อุทยานแห่งชาติอาลีซาน / ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา / สุดพิเศษ!! ทานอาหารบนตึกไทเป 101 เมนูเด็ด Steamer Feast, ชาบูไต้หวัน
  •  เริ่มต้น 31,999.-
  •  ไต้หวัน
  •   4วัน 3คืน
  •   Thai Airways
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- เหิรฟ้าสู่ สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน
- บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- อิสระเลือกเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ในไทเปได้ตามอัธยาศัย รวมถึงงานเทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่ ณ ตึกไทเป 101 ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
- พักที่ FUSHIN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
- เดินทางสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงประเทศไต้หวัน
- แวะชมศูนย์สร้อยสุขภาพ ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ
- เลือกซื้อของฝาก ขนมพายสับปะรด ขนมยอดนิยมของไต้หวันที่ ร้านเหว่ยเก๋อ
- เดินทางไปยัง ตึกไทเป101 ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คของประเทศไต้หวัน ตึกที่มีความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลก
- บริการอาหารกลางวัน พิเศษ!! รับประทานอาหารชั้น 86 บน ตึกไทเป 101
- แวะร้าน COSMETIC SHOP ที่มีเครื่องสำอางรวมถึงพวกยา / น้ำมัน / ยานวดที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน
- ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค
- เดินทางสู่ตลาดซีเหมินติง หรือสยามสแควร์ไต้หวัน อิสระช้อปปิ้ง สินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆ
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! พระกระโดดกำแพง
- พักที่ FUHSIN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
- ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ร้านใบชาไต้หวัน ลิ้มลองรสชาติชาที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน ที่มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยสลายไขมัน
- เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
- บริการอาหารกลางวัน ภายในอุทยานฯ อาลีซาน
- ชมจุดท่องเที่ยวสำคัญต่างๆภายใน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ภายในอุทยานแห่งนี้ยังเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ
- นั่งรถไฟโบราณ ชมจุดท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ภายใน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
- เดินทางสู่เมืองเจียอี้
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น
- พักที่ SANKAI KAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดัง และเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว
- นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนู STEAMER FEAST ที่รวมเมนูนึ่งมากหมายหลากหลายแบบ
- เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ
- มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2562 31,999