โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน


ทัวร์ไต้หวัน,
13,999.-

ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป

XW002-ZGTPE
ระยะเวลา
5วัน 3คืน
เดินทาง
เม.ย.-ก.ค. 2562

ทัวร์ไต้หวัน, เถาหยวน-ไทเป-นิวไทเป
เจาะลึกไทเป ครบทุกไฮไลท์
สายกินจัดหนัก สายช้อปจัดเต็ม
17,999.-

BR54-ZGTPE
ระยะเวลา
เดินทาง
มี.ค.-มิ.ย. 2562

เถาหยวน-ไทเป-นิวไทเป เจาะลึกไทเป ครบทุกไฮไลท์ สายกินจัดหนัก สายช้อปจัดเต็ม

ทัวร์ไต้หวัน,ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา, นมัสการรูปปั้นของพระถังซัมจั๋ง, ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, อุทยานเหย่หลิว, จิ่วเฟิ้น, ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง, อนุสรณ์สถานวีรชนจงเลี่ยฉือ, แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
11,999.-

TAIWAN TIGER โปรโมชั่น

ITS04-FMTPE
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
เดินทาง
ธ.ค.-มี.ค. 2562

ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา, นมัสการรูปปั้นของพระถังซัมจั๋ง, ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, อุทยานเหย่หลิว, จิ่วเฟิ้น, ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง, อนุสรณ์สถานวีรชนจงเลี่ยฉือ, แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก

ทัวร์ไต้หวัน,ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา / วัดจงไถฉาน / กราบไหว้สิ่งศักดิ์ที่วัด บุ๋นบู้ ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้ากวนอู / ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต / ชมตึกไทเป 101 พร้อมช้อปปิ้งจุใจสินค้าแบนด์เนม / เยือนหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / ช้อปปิ้งซีเหมินติง แหล่งฮิตของวัยรุ่นไต้หวัน / ชื่นชมความงามความอลังการของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คประธานาธิบดีคนแรกบนเกาะไต้หวัน
14,999.-

TAIWAN SUPER SAVE

IT010-MITPE
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
เดินทาง
พ.ย.-มี.ค. 2562

ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา / วัดจงไถฉาน / กราบไหว้สิ่งศักดิ์ที่วัด บุ๋นบู้ ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้ากวนอู / ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต / ชมตึกไทเป 101 พร้อมช้อปปิ้งจุใจสินค้าแบนด์เนม / เยือนหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / ช้อปปิ้งซีเหมินติง แหล่งฮิตของวัยรุ่นไต้หวัน / ชื่นชมความงามความอลังการของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คประธานาธิบดีคนแรกบนเกาะไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน,ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา / นมัสการรูปปั้นของพระถังซัมจั๋ง / ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต / อุทยานเหย่หลิว / จิ่วเฟิ้น / ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง / อนุสรณ์สถานวีรชนจงเลี่ยฉือ / แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
11,999.-

TIGER TAIWAN ปลื้มปริ่ม

ITS03-FMTPE
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
เดินทาง
ก.ย.-มี.ค. 2562

ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา / นมัสการรูปปั้นของพระถังซัมจั๋ง / ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต / อุทยานเหย่หลิว / จิ่วเฟิ้น / ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง / อนุสรณ์สถานวีรชนจงเลี่ยฉือ / แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก

ทั้งหมด 5 โปรแกรม : 1 หน้า