โปรแกรมทัวร์ลาว


ทัวร์ลาว,เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม / ชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง / เที่ยวชมเมืองหลวง นครหลวงเวียงจัน เมืองหลวงของ สปป.ลาว / พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว พร้อมชุดข้าวเหนียวตักบาตรเช้า
14,999.-

ลาว หลวงพระบาง เวียงจันทน์

QV004-TNLAO
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
เดินทาง
ต.ค.-มี.ค. 2562

เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม / ชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง / เที่ยวชมเมืองหลวง นครหลวงเวียงจัน เมืองหลวงของ สปป.ลาว / พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว พร้อมชุดข้าวเหนียวตักบาตรเช้า

ทั้งหมด 1 โปรแกรม : 1 หน้า