โปรแกรมทัวร์จอร์เจีย

เปิดอ่าน : 522 ครั้ง

IN LOVE TBILISHI

โปรแกรมนี้หมดพีเรียดเดินทางแล้ว หากสนใจโปรแกรม กรุณาติดต่อพนักงาน หรือเลือกดูโปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกันแทน
จอร์เจีย ดินแดนสวรรค์บนดิน / ป้อมอันนานูรี / อ่างเก็บน้ำชินวารี / มหาวิหารจวารี / ป้อมนาริทาลา / วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี
  •  เริ่มต้น 39,999.-
  •  จอร์เจีย
  •   5วัน 3คืน
  •   Air Astana
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพ –  อัลมาตี้ ALA – ทบิลิชิ TBS

- ออกเดินทางสู่เมืองทบิลิชิ ประเทศจอร์เจีย (แวะเปลี่ยนเครื่องที่คาซัคสถาน)
- พักที่ BEST WESTERN HOTEL @TBILLISI  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

TBILISI – GORI – MTSKHETA – TBILISI

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองกอรี ชมอุพลิสชิเค่ หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย พบกับศาสนสถานที่มีห้องโถงขนาดใหญ่ที่ชาวเพเก้น ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมซึ่งเป็นลัทธิบูชาไฟ และยังมีห้องต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารท้องถิ่น
- เดินทางสู่เมืองมิสเคด้า ชมโบราณสถานแห่งเมืองมิสเคด้า องค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก
- ชมโบราณสถานแห่งเมืองมิสเคด้า องค์การยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก
- ชมวิหารสเวติสเคอเวรี โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม
- เดินทางกลับสู่เมือง ทบิลิซี TBILISHI
- บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม
- พักที่ BEST WESTERN HOTEL @TBILLISI  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

TBILISI – ZHINVALI – ANAURI – TBILISI

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ออกเดินทางไปตามเส้นทางหลวงของจอร์เจียที่มีชื่อว่า Georgian Military Highway ถนนสายนี้เป็นถนนสายสำคัญที่สุดที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยที่จอร์เจียอยู่ภายใต้การควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพื่อใช้เป็นเส้นทางหลักในการข้ามเทือกเขาคอเคซัสจากรัสเซียมายังที่ภูมิภาคนี้
- ขึ้นสู่เทือกเขาคอเคซัส เป็นเทือกเขาที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรป และเอเชีย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ และเทือกเขาคอเคซัสน้อย
- แวะชมป้อมอันนานูรี ป้อมปราการอันเก่าแก่ ชมร่องรอยของซากกำแพงที่ล้อมรอบป้อมปราการแห่งนี้ไว้เปรียบเสมือนม่านที่ซ่อนเร้นความงดงามของโบสถ์ 2 หลังที่ตั้งอยู่ภายใน จากมุมสูงของป้อมปราการนี้จะมองทัศนียภาพที่สวยงามของ อ่างเก็บน้ำชินวารี
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารท้องถิ่น
- ชมมหาวิหารจวารี หรือโบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ ของศานาคริสต์นิกายออโธด๊อก สร้างขึ้นเมื่อคริสตวรรษที่ 6 ชาวจอร์เจียสักการะนับถือวิหารแห่งนี้เป็นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาดใหญ่
- เดินทางกลับสู่เมือง ทบิลิซี TBILISHI
- บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร ดูโชว์เบาๆ GEORGIAN NATIONAL FOLK SHOW ของทางร้าน
- พักที่ BEST WESTERN HOTEL @TBILLISI  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

TBILISI  - ALA อัลมาตี้

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เที่ยวชมเมืองทบิลิซี ชมป้อมนาริกาลา และอนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย ปราการหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือนครทบิลิซี 
- เดินทางสู่สะพานแห่งสันติภาพ สะพานมีความยาวที่ 150 เมตร ลักษณะการออกแบบร่วมสมัย ตั้งนั้นอยู่บนแม่น้ำ Mtkvari River สามารถมองเห็นได้หลายมุมจากในเมือง แสดงแสงสีจากไฟ LED ที่ติดตัวรอบตัวสะพานเป็นเวลา 90 นาทีก่อนที่พระอาทิตย์จะลับขอบฟ้า
- ชมวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี โบสถ์หลักของคริสตจักรออร์โธดอกจอร์เจียตั้งอยู่ในทบิลิซีเมืองหลวงของจอร์เจีย
- ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

อัลมาตี้ ALA  -  สนามบินสุวรรณภูมิ

- แวะเปลี่ยนเครื่องที่คาซัคสถาน
- เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิพร้อมความประทับใจ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
31 ส.ค. - 04 ก.ย. 2561 39,999
05 - 09 ก.ย. 2561 39,999
21 - 25 ก.ย. 2561 39,999
28 ก.ย. - 02 ต.ค. 2561  39,999