โปรแกรมทัวร์กัมพูชา


ทัวร์กัมพูชา,ชมความสวยงามของพระราชวังเขมรินทร์ ที่ได้รับอิทธิพลมาจากพระบรมราชวังของไทย / นมัสการพระแก้วมรกตของเขมร ที่วัดพระแก้ว / เที่ยวชมนครวัด นครธม / ชมโชว์ Rosana Broadway การแสดงชุดระบำอัปสราศิลปะพื้นเมืองของกัมพูชา / ช้อปปิ้งเลือกซื้อของที่ระลึกที่ ตลาดรัสเซีย
13,900.-

พนมเปญ เสียมเรียบ

LQ001-MIREP
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
เดินทาง
ธ.ค.-มี.ค. 2562

ชมความสวยงามของพระราชวังเขมรินทร์ ที่ได้รับอิทธิพลมาจากพระบรมราชวังของไทย / นมัสการพระแก้วมรกตของเขมร ที่วัดพระแก้ว / เที่ยวชมนครวัด นครธม / ชมโชว์ Rosana Broadway การแสดงชุดระบำอัปสราศิลปะพื้นเมืองของกัมพูชา / ช้อปปิ้งเลือกซื้อของที่ระลึกที่ ตลาดรัสเซีย

ทั้งหมด 1 โปรแกรม : 1 หน้า